Národný projekt edIT - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Národný projekt edIT
Aj naša škola
je zapojená
do projektu edIT

od 27.11.2023

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania


Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 1 Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Hlavné ciele:
  • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu  
  • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom
  • koordinovaná digitálna transformácia škôl
 
Jednotlivé ciele sú napĺňané implementáciou hlavnej aktivity „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19
na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl
vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania” a jej podaktivít.


Nenávratný finančný príspevok: 20 303 087,00 €
Obdobie implementácie: apríl 2021 – november 2023
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01
ITMS kód projektu: NFP312010BGI4


Návrat na obsah